логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Думки
В суперечці винуватим є той, хто розумнішийПро видавництво
 

ТОВ „Таксон” працює з 1992 року, в перші роки нашої діяльності – це була книготоргівля, а з 1996 року розпочалася видавнича справа.

Відомо, що доля народу – це доля його найкращих представників і про це ми можемо дізнатися з мемуарів та біографічної літератури.

Наше суспільство, на жаль, не знає своїх героїв, які б могли бути взірцем моралі для багатьох. Тому одна з базових ідей нашого видавництва – видання такої літератури. Нами видані спогади Юрія Бадзя „Право жити”, Миколи Руденка "Найкраще диво – життя”, Івана Козуба „Доба і доля”.

Наступне, на чому зосереджується наша увага – це ознайомлення України й українців з найбільш цікавими роботами політичної та інтелектуальної думки неоднопланового характеру, це філософські роботи, політичні та економічні.

Економічну літературу ми почали видавати з перекладів праць західних вчених, першим з них був Гюнтер Фандель „Теорія виробництва і витрат” (переклад з німецької був зроблений під науковим редагуванням проф., д.е.н.Грещака М.Г.).

Далі була більш різнопланова робота – це переклад книг Ернеста Гелнера „Нації та націоналізм” і „Націоналізм” (переклав з англійської доктор історичних наук Георгій Касьянов, який має чимало власних робіт на цю тему). Зазначена робота, з одного боку – філософська, з другого – соціологічна, а з третього – психологічна. Не випадково було видано дві роботи в одній, бо вони цікаві ще й тим, що читач має можливість на власні очі побачити, як протягом двадцяти років трансформувалися погляди автора книг на питання націоналізму. Це видання, до речі, було відзначено Х Львівським форумом видавців (2003 р.) у номінації „Переклади”.

Базовою тезою видавництва „Таксон” завжди було видання книжок рідною мовою, а тому й бажання звернутися до генезису походження сучасної української людини, звідси книга „Етногенез та менталітет українського народу” Михайла Юрія, „З мого життя” Кирила Трильовського.

Не менш цікавою стала книга Лариси М.Л.Залеської Онишкевич „Антологія української модерної драми”, де показано, як історичні події впливали на твори українських авторів.

І так можна було б довго і цікаво описувати кожну нашу книгу.

Ми завжди намагаємося пропонувати інтелектуальному світу свою задачу – додати ще одну точку зору і зробити цей світ різноманітнішим та більш багатим. Так, у видавництві започатковані цікаві серії книжок:

•  „Вища освіта у сучасному світі”;

•  „Ex professo”

•  „Modus vivendi”. Саме в цій серії ми видали чимало книжок, у тому числі і монографій, хочемо робити це і далі, бо добре розуміємо, що наука потребує підтримки. Не може не хвилювати, що наукової літератури кожного наступного року видається все менше.

Дуже б хотілося, щоб всі ми бачили світ не під одним кутом зору, а під трьома, чотирма й більше, тим повніше буде наше уявлення про світ в цілому.

 

Нашы новини
26/12 2014
Моніторингове дослідження
Метою аналітичного звіту є продовження моніторингового дослідження системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень у 2012-2014 роках. Цей період розділяється на два абсолютно різних субперіоди: до лютого 2014 року і після лютого 2014 року, що обумовлено чітким вибором нашою країною курсу на європейську інтеграцію після перемоги Революції гідності. Окремі звернення до більш ранніх періодів пов’язані з необхідністю показу ґенези процесів та явищ, а також огляду тривалих трендів у трансформації вітчизняної вищої освіти. Структура аналітичного звіту орієнтована на підходи The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report, який запропонував вдалу рамку для подібних моніторингових досліджень національних систем вищої освіти. Завдяки цьому автори звернули увагу на чималу кількість цікавих сюжетів, які, зазвичай, залишаються поза полем зору вітчизняних дослідників. Цей аналітичний звіт є наступним кроком моніторингових досліджень з цієї проблематики, що проводяться Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» з 2011 року. Його спрямування відповідає рекомендаціям Бухарестського комюніке міністрів освіти і науки країн європейського регіону (квітень 2012 року). В основу аналітичного звіту покладено принципи міждисциплінарності та компаративності, що дозволило поєднати методи фактографічних, статистичних та соціологічних досліджень, аналізу програмних і нормативних документів, великих інформаційних масивів з Інтернет та соціальних мереж, спеціалізованої та громадсько-політичної преси. Важливуроль відігравав постійний моніторинг реальних процесів у галузі в період швидких змін. Брак національної освітньої статистики, її неспівставність з європейською змусили авторів виконати чимало самостійних оцінок та розрахунків низки важливих для аналізу кількісних показників. До роботи над текстом було залучено експертів Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», вчених-соціологів, політологів, економістів і педагогів, лідерів Української асоціації студентського самоврядування, що дозволило, на думку авторів, отримати більш незалежний, системний та комплексний погляд на національну вищу школу з урахуванням особливостей інтересів різних групп стейкхолдерів. Текст аналітичного звіту складається з Резюме, Преамбули, семи розділів та переліку основних використаних джерел. Розділ 1. Контекст Європейського простору вищої освіти присвячений аналізу основних показників та тенденцій розвитку системи вищої освіти України, зокрема, чисельності студентів, інституцій та витрат на вищу освіту. Здійснено співставлення основних показників вітчизняної та європейських освітніх систем. Особливу увагу приділено порівнюваності статистики вищої освіти в Україні та ЄПВО, розвитку приватного сектору, проблемі оптимізації мережі ВНЗ та структурі фінансування вищої освіти. Розділ 2. Ступені та кваліфікації формує уяву про реальну структуру ступенів та кваліфікацій вищої освіти в Україні, їх співвідношення з рекомендаціями ЄПВО. Проведено порівняння цих структур у відповідності до Законів України «Про вищу освіту» 2002 та 2014 років. Зроблено акцент на практиці використання Болонських інструментів, у тому числі, національних рамок кваліфікацій, Європейської кредитно-трансферної системи, результатів навчання, студентоцентричного навчання і diploma supplement в Україні. Розділ 3. Забезпечення якості розкриває зміст та структуру європейського бачення її гарантування в українській вищій школі. Використано результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти «TRUST». У центр уваги поставлено взаємодію систем зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості, інституціональних стратегій її поліпшення, а також залучення стейкхолдерів до цього процесу. Розділ 4. Соціальний вимір вищої освіти привертає увагу до цього важливого аспекту освітньої політики. Досліджено питання доступності вищої освіти, у тому числі для різних категорій соціально вразливих громадян. Докладно проаналізовано проблематику фінансової підтримки навчання студентів, зокрема, джерела її походження в різних розрізах. Знайшла своє відображення низка нетрадиційних сюжетів для вітчизняних освітніх досліджень: вплив освіти батьків на одержання вищої освіти дітьми, нетрадиційні шляхи доступу до вищої освіти тощо. Розділ 5. Ефективні результати та здатність до працевлаштування має на меті показати справжній стан відповідності між отримуваною освітою та запитами ринку праці. Уважно розглянуті традиційні та нетрадиційні траєкторії здобуття вищої освіти. Виходячи з раціональної поведінки вступників, запропоновано підхід до аналізу періоду окупності інвестицій в освіту залежно від її рівня. Розділ 6. Навчання впродовж життя наголошує на перспективності та важливості побудови середовища, здатного стимулювати потребу в постійному навчанні. Показано можливості просування гнучких освітніх траєкторій, у тому числі, вечірньої, заочної, дистанційної форм навчання та екстернату. Запропоновано власну методику розрахунку частки осіб, що здобувають вищу освіту відразу по завершенню середньої освіти. Окреслено місце та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в контексті освітніх реформ. Розділ 7. Мобільність охоплює широкий спектр різних форм та видів мобільності студентів, викладачів та дослідників. Оцінювання української практики здійснюється крізь призму стратегічних перспектив, окреслених у ключових документах ЄПВО до 2020 року. Проведено певну класифікацію з поділом на власне мобільність, «квазі»-мобільність та її замінники. Проаналізовано концептуальний розвиток бачення мобільності в стратегічних документах української системи вищої освіти як діючих, так і тих, що знаходяться на стадії розробки.
19/11 2013
Зоя Морохоева Діалог культур Сходу і Заходу в епоху глобалізації . Перспектива Євро - Азії.
Книга, підготовлена ​​Зоєю Петрівною Морохоевою , вельми актуальна. У ній зачіпається проблема культурної взаємодії Заходу і Сходу ...
13/3 2013
А.Белоглавек Захист прав споживача в арбітражі
Метою даної публікації є аналіз взаємодії органів державної влади (зокрема, судових органів) і арбітражу в ході врегулювання споживчих суперечок. Особливу увагу буде приділено різним режимам правового регулювання арбітражу при вирішенні споживацьких спорів. Будуть також проаналізовані деякі питання гармонізації та уніфікації права. Слід підкреслити, що серед різних національних законодавств існують корінні, на перший погляд, часто приховані відмінності. Перш за все, в центрі уваги автора знаходиться узагальнення окремих моделей, і, навпаки, він заперечує значення національних регулювань, і навіть регламентів деяких постійних арбітражних судів, а також інших установ для арбітражу. Не робиться відмінності між арбітражем національним і міжнародним. Взаємовплив арбітражу та нормативно-правових актів у галузі захисту прав споживачів розглядаються на тлі певного конфлікту між позиціями судів, арбітрів та арбітражу.
Визитов: 17424 (1 сейчас на сайте, 1112 за сегодня, 1302 за неделю)

Укрнет Портал