логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Ваша думка
Книгам какого издательства вы отдаете предпочтение?
Наукова думка
София
Таксон
Всего ответов - 47
Просмотр результатов после голосования
Думки
Слово, яке ти зумів утримати в собі, – раб твій, слово, що вирвалося у тебе – володар твій
Гафіс Ш.
Вища освіта
Л. Віткін, С. Лаптєв, Т. Фініков, С. Піддубна. Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів

Ціна:
150 грн.
Вид
Навчальний посібник
рік
2009
мова
Українська
ISBN
978-966-7128-72-2
обкладинка
Тверда
формат
70х100/16
наклад
1000

Змiст

Книга I

Передмова
Роздiл 1. Методологiя загального управлiння якiстю (Т
QМ)

Еволюцiя фiлософiї якостi та принципи ТQМ
Елементи стратегії ТQМ
Практика реалiзацiї принципiв та стратегiї ТQМ у ВНЗ

Роздiл 2. Основнi вимоги до систем управлiння якiстю вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв ISO серії 9000

2.1. Iсторiя створення мiжнародних стандартiв ISO серії 9000
2.2. Основнi положення стандартiв ДСТУ ISO серії 9000, 9001, 9004 та19011
2.3. Мiжнароднi стандарти ISO серiї 10000

Роздiл 3. Свiтовi тенденцiї розвитку вищої освiти i досвiд впровадження мiжнародних стандартiв в ISO серії 9000 у навчальних закладах

3.1. Принципи та характер сучасної вищої освiти
3.2. Аналiз свiтового досвiду впровадження принципiв ТQМ та стандартiв ISO в сферi освiти

Роздiл 4. Рекомендацiї щодо застосування мiжнародних стандартiв ISO серії 9000 у сферi освiти

4.1. Особливостi застосування стандартiв ISO серії 9000 у сферi освiти
4.2. Основні положення настанови ДСТУ IWА 2 щодо застосування стандартiв ISO 9000 у сферi освiти

Роздiл 5. Модель якостi пiдготовки студента ВНЗ

5.1. Аналiз методiв оцiнювання якостi пiдготовки студента ВНЗ
5.2. Нова модель якостi пiдготовки студента ВНЗ
5.3. Формула результативностi ВНЗ

Роздiл 6. Розроблення документацiї системи управлiння якiстю (СУЯ) ВНЗ
6.1. Застосування процесного пiдходу для побудови СУЯ ВНЗ
6.2. Склад, структура та змiст документацiї СУЯ ВНЗ
6.2.1. Полiтика, цiлi, методики у сферi якостi ВНЗ
6.2.2. Настанова з якостi ВНЗ

Роздiл 7. Запровадження СУЯ ВНЗ

7.1. Прийняття рiшення про запровадження СУЯ ВНЗ та розподiл вiдповiдальностi
7.2. Залучення консультантiв та навчання персоналу з питань управлiння якiстю
7.3. Введення в дiю СУЯ ВНЗ
7.4. Внутрiшнiй аудит СУЯ ВНЗ

Книга II

Роздiл 8. Інформацiйне забезпечення СУЯ ВНЗ

8.1. Iнформацiйна модель процесiв СУЯ ВНЗ
8.2. Iнформацiйна комп’ютерна система пiдтримки СУЯ ВНЗ

Роздiл 9. Монiторинг функцiонування та постiйне полiпшення СУЯ ВНЗ

9.1. Монiторинг досягнення цiлей у сферi якостi
9.2. Моніторинг результативностi процесiв СУЯ ВНЗ
9.3. Монiторинг полiпшення результативностi СУЯ ВНЗ
9.4. 3-рiвнева система монiторингу СУЯ ВНЗ

Роздiл 10. Iнновації у сферi якостi освiти

10.1. Модель формування структурованих груп студентiв для майбутнього успiшного навчання
10.2. Система мотивації та рейтингування викладачiв
10.3. Система опитування рiвня задоволеностi студентiв та персоналу ВНЗ
10.4. Статистичнi методи аналiзу дiяльностi у сферi освiти
10.5. Система якостi життя людини
10.6. Інтегровані системи управлiння

10.7. Система управлiння вiртуальним унiверситетом
10.8. Система збалансованих показникiв
10.9. Методичнi пiдходи для кiлькiсного оцiнювання рiвня досконалостi систем управлiння
10.10. Система управлiння якiстю: новi пiдходи до проведення аудитiв

Роздiл 11 . Система управлiння якiстю ВНЗ “Унiверситет економiки та права “КРОК”
11.1.Розроблення та впровадження СУЯ ВНЗ “Унiверситету економiки та права “КРОК”
11.2. Забезпечення функцiонування та постiйного полiпшення СУЯ ВНЗ “КРОК”
11.3. Загальнi висновки

Додаток 1. Приклад наказу про створення СУЯ
Додаток 2. Орiєнтовний перелiк тем курсу навчання персоналу з питань якості
Додаток 3. Методичнi рекомендацiї щодо вирiшення проблеми командою фахiвцiв методом мозкового штурму iз застосуванням дiаграми спорідненостi, дiаграми зв’язкiв та пелюсткової дiаграми
Додаток 4. Узагальнена схема процесiв ВНЗ “КРОК”
Додаток 5. Приклад блок-схеми процесу
Додаток 6. Приклад матрицi зв’язкiв мiж процесами
Додаток 7. Декларацiя щодо мiсiї, стратегiчної мети, основоположних цiнностей та цiлей Унiверситету “КРОК”
Додаток 8. Корпоративний кодекс Унiверситету “КРОК”
Додаток 9. Настанова з якостi ВНЗ “КРОК”
Додаток 10. Приклад методики управлiння якiстю СУЯ ВНЗ “КРОК”

Додаток 11.Положення про порядок планування i контролю виконання планiв дiяльностi у ВНЗ “КРОК”

Додаток 12. План роботи Вищого навчального закладу “Унiверситет економiки та права “КРОК” на 2008-2009 н.р.
Додаток 13. Сертифiкат на СУЯ ВНЗ “КРОК”

Додаток 14. План роботи ВНЗ “КРОК” за прiоритетом “Розвиток СУЯ”

Додаток 15. Рiчна програма внутрiшніх аудитiв СУЯ ВНЗ “КРОК”

Додаток 16. Фрагмент звiту про виконання програми внутрiшнiх аудитiв СУЯ ВНЗ “КРОК”

Перелiк рекомендованої лiтератури

Укрнет Портал