логін
  пароль
   регістрація    забули пароль?  
ua ru en
МЕНЮ
Головна
Про видавництво
Робота магазину
Питання
КАТАЛОГ
Книги
Думки
Чого ти не розумієш, те тобі не належить.
Гете В.Для можливості робити заказ необхідно війти через пароль, зареєструвавшись перед цим
Вища освітаЦіна:
60 грн.

Іванюк І. Освітня політика
У посібнику розкрито поняття освітньої політики,  основні складові процесу її творення – цикли, компоненти та рівні. Визначено головних "гравців", які формують освітню політику на міжнародному рівні. Подано протилежні точки зору на глобалізацію в освіті. Розкрито останні тенденції розвитку освітньої політики та реформ у країнах Східної та Західної Європи. Запропоновано практичні рекомендації зарубіжних експертів щодо написання та структури моделей аналітичних документів з освітньої політики.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, працівників управлінь освіти, директорів шкіл, інспекторів, учителів – усіх, хто причетний до розроблення освітньої політики в Україні.
Ціна:
50 грн.

О. Січкарук. Інтерактивні методи навчання у вищій школі
У навчально-методичному посібнику розглядаються проблеми використання інтерактивних методик навчання у вищих навчальних закладах.
Одним з найважливіших завдань сучасної вищої школи є прагнення до якості та досконалості. Викладач, як одна з центральних фігур в досягненні цієї мети, має з одного боку прийти до неї через вдосконалення колективних та індивідуальних стимулів, опанування нового стилю поведінки, певних професійних та культурних цінностей. Не меншою мірою його успіх, здатність інтегрувати досконалість в свою свідомість та практику залежить від спроможності опанувати сучасну технологію навчального процесу.
Ціна:

Т.В. Фініков, О.І. Шаров. Вища освіта України: забезпечення та контроль якості. Система ліцензування та акредитації: аналітична доповідь

В аналітичній доповіді висвітлюється створення системи ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів в Україні. Запропоновані загальний опис системи, її структури та учасників. Наведено порядок розгляду ліцензійних та акредитаційних справ, досліджено потреби в ресурсному забезпеченні підготовки та супроводу. Здійснено SWOT-аналіз сучасної ситуації в цій сфері.
Аналітична доповідь розрахована на міжнародних експертів у галузі вищої освіти, керівників та працівників органів управління освітою та вищих навчальних закладів, слухачів програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Ціна:

Ринок праці та освіта: пошук взаємодії (під науковою редакцією І. Петрової)
Сучасна трансформація українського суспільства знаменує рух назустріч людям, підносячи роль людини в процесі соціально-економічного розвитку. Основним суб’єктом суспільного виробництва стає творчий працівник інновативного типу, здатний відповідати на виклики  майбутнього. Підготовка такого працівника потребує злагодженої дії механізмів ринку праці та ринку освітніх послуг.
Видання, що пропонується, об’єднало зусилля теоретиків і практиків, державних службовців, вчених і роботодавців, дозволивши представити різні погляди та підходи до вирішення взаємозв"язку ринку праці та освіти.
Збірник наукових статей розрахований на представників ділових та урядових кіл, вчених, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто сприяє розв’язанню проблеми якісної підготовки людських ресурсів відповідно до потреб сучасного і майбутнього ринку праці.
Ціна:
70 грн.

Університетська автономія

У книзі наведено матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої проблемам університетської автономії, що відбулася в грудні 2006 року у Варшаві. Центральне місце займає аналіз взаємовідносин Університету з Державою, Містом, Церквою та  Бізнесом. Велика увага приділена законодавчому регулюванню автономного статусу університету в країнах Європи та США і впливу Болонського процесу на його трансформації.
Видання призначене працівникам органів управління вищої освіти, керівникам, викладачам та науковцям закладів вищої освіти та всім, хто зацікавлений проблемами становлення та розвитку університетської автономії.

 

Ціна:
120 грн.

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Видання про те, в який спосіб світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості. 

Ціна:

Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017

Звіт огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 виявляє ризики для доброчесності та її порушення в освітній галузі, щоб спонукати до обговорень і роздумів, а також сформулювати політичні вказівки, які дадуть змогу надалі покращувати ситуацію з доброчесністю в освіті України. 

Ціна:
250 грн.

Університет у добу перемін

Ця книга є результатом багатьох років міжнародних порівняльних досліджень університетських установ в Європі. Університети піддаються потужному тиску змін, що, з одного боку, пов'язано з проблемами глобалізації, європеїзації та масовізації всієї вищої освіти, а з іншого - зі зміною ролі європейської держави добробуту. В центрі цих змін стоїть доля академічного співтоваривства, яке вже більш ніж 20 років є учасником чергових етапів реформ управління та фінансування систем вищої освіти в Європі.

Видання орієнтоване на дослідників проблем вищої освіти та академічну спільноту в цілому. 

Ціна:
150 грн.

Л. Віткін, С. Лаптєв, Т. Фініков, С. Піддубна. Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів

У посiбникурозглянуто основні принципи i пiдходисучасного менеджменту якості. Наведено рекомендацiїщодорозроблення, впровадження та пiдтриманнясистемиуправлiння якістю увищих навчальних закладах. Запропоновано низку iнновацiйусферiякостi вищої освіти. Посiбникмiститькорисний практичнийдосвiд впровадження системиуправління якiстю вiдповіднодо мiжнароднихстандартів ISО серії9000 вУніверситеті економікиіправа«КРОК».
Посiбник буде кориснимвищимнавчальним закладам, якi хочуть забезпечитивисокий рiвень якостi освiтишляхом впровадження систем управлiння якiстю.
Матеріали,наведенi у посiбнику, можуть бутивикористанідля пiдготовки студентiв за спеціальностями, що мають міждисциплінарні зв’язки з стандартизацією, сертифікацією, управлiнням якiстю.


 

Ціна:
100 грн.

Марек Квієк. Університет і держава: вивчення глобальних трансформацій

Автор книги неспростовно доводить, що сучаснийперегляд післявоєнного "суспільного договору" про державний устрійі добробут в Європі супроводжується переосмисленням масштабного "пакту" між університетом і нацією-державою. Новітні трансформації, які вона випробовує, неминуче торкнуться йуніверситету. А це спонукає до широкої публічної дискусії про його місце тамайбутнє. В умовах новогоглобального строю, незважаючи на дуже складні обставини, університети прагнуть зберегти свою провідну роль в суспільстві. Неспростовним є їх значення як рушійної сили економічного зростання і чинників конкурентоспроможності освітніх економік. В той же час це вимагає корінного переформулюванняїх традиційних соціальних ролей. Головними причинами нинішніх перетворень університету є "тиск глобалізації на націю-державу і його послуги, кінець "золотого століття кейнсіанства" тавиникненняосвітніх економік. Тому його вже не можна розглядати виключно в традиційних дисциплінарних контекстах. Автор цієї книги пропонує сучасний погляд на університет і його майбутнє з різних позицій такрізь призму цілого ряду дисциплін (переважно наук про освіту, політичну економію, соціологію, політологію і філософію).

Ціна:
60 грн.

І. Іванюк. Оцінювання освітніх проектів та програм
У посібнику розкрито теорію різних типів, принципів та стандартів оцінювання; розглянуто основні інструменти оцінювання; наведено практичні поради щодо аналітичного дослідження  на всіх етапах оцінювання проекту: планування, розробка методологія, збір  та аналіз даних, застосування отриманих результатів.
Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів, працівників управлінь освіт, директорів шкіл, інспекторів, учителів - усіх, хто прагне підвищити якість навчального процесу.
Ціна:
120 грн.

Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови

В книзі розкрито ґенезу поняття якості вищої освіти та її потрапляння в фокус уваги європейської академічної спільноти, роль методології TQM в побудові систем управління якістю. Велику увагу приділено показу кращих практик гарантування якості, наявних у польській та вітчизняній вищій школі. Проаналізовано реальну ситуацію із забезпеченням якості в національній освітній системі та інструментарій її вдосконалення. Книга містить алгоритм та рекомендації з побудови та розвитку внутрішніх систем забезпечення якості в українських ЗВО.

Видання орієнтоване на менеджмент закладів вищої освіти, органів студентського самоврядування, академічну спільноту в цілому.  

Ціна:
140 грн.

Моніторингове дослідження “ВХОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ“ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

РЕЗЮМЕ

Метою доповіді є огляд сучасного стану системи вищої освіти України та процесів її трансформації в контексті входження до Європейського простору вищої освіти та наукових досліджень. Важливим завданням є порівняння результатів реформування освітньої сфери України з досягненнями інших країн континенту. Невід’ємною складовою доповіді є дослідження особливостей траєкторії розвитку національної вищої школи з урахуванням суспільно-політичних, економічних, історичних та ментальних факторів. Структура та зміст доповіді орієнтовані на підходи аналітичних документів, які супроводжують розвиток Болонського процесу (БП), і внаслідок цього відрізняються від схем традиційних оглядів і звітів про стан системи вищої освіти України. Програма дій в рамках другого етапу БП (2010-2020 рр.), проголошена на Лувенській конференції міністрів освіти і науки країн європейського регіону в 2009 році, вимагає відвертого аналізу досягнень, прорахунків і перспектив. В основу доповіді покладено принципи міждисциплінарності та компаративності, що дозволило поєднати методи статистичних та соціологічних досліджень, аналізу програмних і нормативних документів із спостереженнями реальних процесів у галузі. При розробці індикаторів та інструментарію було використано кабінетні дослідження, анкетування, опитування та інтерв’ю. Були виконані самостійні оцінки та розрахунки низки важливих для аналізу кількісних показників. До роботи над текстом було залучено експертів Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», вчених-соціологів та активістів Української асоціації студентського самоврядування, що дозволило, на думку авторів, отримати більш незалежний, системний та комплексний погляд на національну вищу школу з урахуванням особливостей інтересів різних груп стейкхолдерів. Текст доповіді складається з резюме, преамбули, дев’яти розділів та переліку основних використаних джерел.